Estatuts AMPA DEL COL-LEGI CASP-SAGRAT COR DE JESÚS
ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES  

DEL COLLEGI  

CASP-SAGRAT COR DE JESÚS 

Estatuts 

Normes reguladores 

del Fons d’Ajuda a l’Orfenesa

 

ESTATUTS  

DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES  

DEL COLLEGI  

CASP-SAGRAT COR DE JESÚSPREÀMBUL 

Per fer efectiu el dret dels pares, mares i tutors i representants legals d’alumnes dins de l’àmbit integral educatiu del centre, reconegut a la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol del dret a l’educació i el Decret número 202 de 19 de maig de 1987 de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i restants disposicions d’aplicació, l’Associació de Pares d’Alumnes del Collegi Casp-Sagrat Cor de Jésus d’acord amb els articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola (dret d’associació) ,per la Llei 7/1997 de 18 de juny d’associacions i per la llei 4/2008 de 24 d'abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persone Jurídiques, es dota dels següents estatuts. 

CAPÍTOL

INTRODUCCIÓ 

1.1 Denominació i naturalesa 

L’Associació es denomina Associació de Pares d’Alumnes del Collegi Casp-Sagrat Cor de Jésus. 

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per obrar i disposar dels seus béns, així com per realitzar tot tipus d’actes, contractes i operacions econòmiques autoritzades per les lleis.  

L’Associació no té ànim de lucre. 

1.2 Domicili 

El domicili social de l’Associació està ubicat a la seu del Collegi, carrer Casp número 25, de Barcelona. 

1.3 Àmbit 

L’àmbit de l’Associació és coincident amb el de les activitats educatives, complementàries o extraescolars que realitza el Collegi. 

1.4 Finalitats 

Són finalitats de l’Associació: 

1.4.1 Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, als pares i als representants legals, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern

i de participació, en tot el que es refereix a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre. 

1.4.2 Collaborar amb l’entitat titular del Centre, els seus professors i alumnes, en la formació integral que s’hi imparteix, segons l’ideari de l’escola, subordinats a les exigències d’una societat plural i democràtica. 

1.4.3 Collaborar en l’adaptació de l’ideari del centre a les circumstàncies de lloc i de temps, segons sigui procedent. 

1.4.4 Aplicar els principis de l’ideari en el projecte educatiu elaborat pels professors, pares i alumnes. 

1.4.5 Collaborar en les activitats educatives del Centre i cooperar mitjançant els òrgans establerts en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis. 

1.4.6 Ajudar l’escola en la seva funció educativa per dotar-la dels mitjans necessaris per al seu millor desenvolupament, dins les possibilitats de l’Associació. 

1.4.7. Estimular el contacte entre els pares d’alumnes o els seus representants legals, amb el director i els professors del Centre. 

1.4.8 Promoure la representació i la participació dels pares d’alumnes o els seus representants legals en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats. 

1.4.9 Assistir els pares dels alumnes o els seus representants legals en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre d’acord amb el Reglament de règim intern. 

1.4.10 Promoure les activitats de formació de pares dels alumnes o dels seus representants legals, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar. 

1.4.11 Facilitar la collaboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.  

1.4.12 Podrà promoure i realitzar tota mena d’activitats físicoesportives i culturals d’interès general per a la formació integral de pares o representants legals i alumnes d’acord amb la Direcció de l’escola. 

Aquests objectius podran ser ampliats dins el marc de la normativa educativa.

1.5 Reglaments 

Aquests estatuts podran ser complementats amb els reglaments que es creguin necessaris per a l’aplicació i desenvolupament de la normativa present. 

 CAPÍTOL

ELS SOCIS 

2.1 Socis 

Podran ser socis de l’Associació tots els pares, mares i representants legals dels alumnes matriculats al Centre. 

2.2 Drets 

Són drets del socis: 

2.2.1 Assistir a les assemblees de l’Associació, amb veu i vot. 

2.2.2 Elegir i ésser elegit com a membre de la Junta Directiva i altres òrgans de representació i participació que es puguin establir. 

2.2.3 Gaudir dels serveis i prestacions que l’Associació pugui posar a la seva disposició. 2.2.4 Participar i collaborar en tots els actes i activitats que organitzi l’Associació. 

2.2.5 Estar informat de totes les activitats i actuacions que l’Associació realitzi, i dels acords de qualsevol dels seus òrgans. 

2.2.6 Sollicitar dels òrgans de govern ajuda en defensa dels alumnes del Centre i dels seus pares o dels seus representants legals, en tot el que es relacioni amb el millor compliment de les finalitats de l’Associació i dels drets reconeguts en l’ordenament legal vigent. 

2.2.7 Participar en les prestacions del Fons d’Ajuda a l’Orfenesa. 

2.2.8 Exposar greuges i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions. 

2.2.9 Tenir un exemplar dels estatuts vigents.

2.3 Obligacions 

Són deures dels socis: 

2.3.1 Complir les obligacions que els estatuts assenyalen i els acords adoptats per l’Associació, mitjançant els seus òrgans de govern. 

2.3.2 Satisfer la quota familiar que assenyala l’Assemblea General. 

2.3.3 Satisfer les quotes o les despeses que l’Assemblea General acordi com a conseqüència dels serveis que de l’Associació rebi cada un dels alumnes o de les quantitats que, amb la mateixa finalitat, l’Associació administri, en especial les quotes del Fons de l’Orfenesa. 

2.3.4 Assistir a les assemblees generals i collaborar amb l’Associació per a la millor consecució dels seus fins. 

2.4 Pèrdua de la condició de soci 

La condició de soci es perdrà: 

2.4.1 Per decisió pròpia comunicada per escrit a la Junta Directiva de l’Associació 2.4.2 Per deixar de tenir fills/filles que cursin els seus estudis a l’escola. 

2.4.3 Per defunció de les persones naturals o per la pèrdua de la tutela legal; en aquest cas, el causant pot ser substituït per qui ostenti la pàtria potestat. 

2.4.4 Per sanció imposada per l’òrgan de govern segons el règim disciplinari. 

2.5 Règim Disciplinari. 

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a una conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de deu dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de quinze dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període quinze dies.

2.6 Responsabilitat dels socis 

Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament

CAPÍTOL

ELS ÒRGANS DE GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ 

3.1 Òrgans de govern 

Els òrgans de govern de l’Associació seran l’Assemblea General i la Junta Directiva. 

3.2 L’Assemblea General 

L’Assemblea General és l’òrgan suprem i sobirà de l’Associació i, per tant, amb plenitud de facultats per prendre els acords pertinents. És constituïda per la totalitat dels socis que formen part per dret propi i irrenunciable. 

Els acords de l’Assemblea General obliguen a tots els socis

3.3 Celebració de l’Assemblea General 

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària un cop l’any . Es reunirà extraordinàriament totes les vegades que així ho acordi la Junta Directiva per majoria de dos terços, o bé que ho solliciti un nombre d’associats no inferior al 10 % mitjançant escrit adreçat al president i en el qual, de manera raonada, s’exposi el motiu de la convocatòria ; en aquest cas l’Assemblea s’ha de fer dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’Associació. Si no hi és present, ha de ser substituït, successivament, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Ha d’actuar com a secretari el que ocupi aquest càrrec a la Junta Directiva. 

El secretari redacta l’acta de cada reunió que ha de ser signada per ell mateix i el president,

amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social. 

3.4 Convocatòria de l’Assemblea General 

L’Assemblea General serà convocada per la Junta Directiva i en el seu nom pel president/a, amb quinze dies, com a mínim, d’antelació, mitjançant avís particular adreçat a cadascun dels socis, fent-hi constar, el lloc, la data , l’hora i els assumptes que hagin de ser sotmesos a la deliberació de l’Assemblea General mitjançant el corresponent ordre del dia.  

3.5 Constitució de l’Assemblea General 

Les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels socis, i en segona convocatòria independentment del nombre d’associats concorrents. 

A la primera convocatòria es farà constar la data de la segona, per al cas que no concorrin a la primera la majoria de socis requerida per a la seva vàlida constitució. Entre una i l’altra hi haurà un termini màxim de vuit dies. 

Un mínim no inferior al 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts que no figuren en l’ordre del dia de la convocatoria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents. 

3.6 Acords de l’Assemblea General 

L’Assemblea General prendrà els acords per majoria simple de vots dels socis presents i representats, a excepció dels casos d’Assemblea General Extraordinària en què serà necessària una majoria de dos terços dels presents i representats. En cas d’empat, aquest es dirimirà pel vot del president. 

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació. Cada soci pot aportar fins un màxim de cinc representacions. 

L’associat no podrà exercir el dret de vot en la presa de decisions sobre els assumptes en què es trobi en una situació de conflicte d’interessos personals o patrimonials amb l’Associació.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels presents i representats.  

3.7 Funcions de l’Assemblea General 

Són funcions de l’Assemblea General Ordinària: 

3.7.1 Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva, que inclourà un resum de la gestió duta a terme per la Junta i dels diferents acords presos, com també de les activitats realitzades per l’Associació durant el curs corresponent. 

3.7.2 L’aprovació dels comptes corresponents a l’exercici anterior. 

3.7.3 Fixar les quotes. 

3.7.4 Aprovar, si procedeix, els reglaments de règim intern de l’Associació de Pares que facilitin el desenvolupament del que preveuen els presents estatuts, sense contravenir el que aquests disposen. 

3.7.5 L’aprovació del pressupost de l’exercici anual. 

3.7.6 El nomenament, la renovació i ratificació dels càrrecs elegits de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat. 

3.7.7 Acordar la baixa dels associats, que hagin recorregut l’acord pres per la Junta Directiva en aquest sentit. 

3.7.8 Totes aquelles altres facultats, relacionades amb els fins de l’Associació que no siguin especialment reservades per la llei o atribuïdes a un altre ens o òrgan.  

3.8 L’Assemblea General Extraordinària. Competències 

Serà competència de l’Assemblea General Extraordinària: 

3.8.1 Sollicitar declaració d’utilitat pública. 

3.8.2 Sollicitar una constitució de federació d’associacions d’aquesta classe o la seva integració en ella si ja existís. 

3.8.3 Modificar els estatuts. 

3.8.4. Disposar o alienar béns. 

3.8.5 Acordar la dissolució de l’Associació. 

3.8.6 Prendre aquells acords que hagin de ser sotmesos a l’Assemblea General i que a parer de  

dos terços de la Junta Directiva justifiqui la convocatòria d’una assemblea general extraordinària. 

Per a l’aprovació d’aquestes decisions caldrà la votació favorable dels dos terços dels membres presents. 

3.9 La Junta Directiva 

La Junta Directiva és l’òrgan rector de l’Associació i com a tal, haurà de resoldre tots els assumptes, la competència dels quals no estigui específicament reservada a l’Assemblea General de socis. 

Els càrrecs de la Junta Directiva no són remunerats. 

Els membres de la Junta Directiva responen davant l’Associació, els associats i les terceres persones pels actes o les omissions contràries a les lleis o als estatuts

  

3.10 Composició de la Junta Directiva 

Integraran la Junta Directiva el president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a com també un delegat/da per cada un dels cursos respectius, tots com a vocals amb veu i vot. 

Podrà assistir a les reunions de la Junta Directiva, per dret, el director del Centre o qui en faci el paper, amb caràcter assessor en matèria tècnico-pedagògica, amb veu, però sense vot. 

3.11 Funcions de la Junta Directiva 

Seran facultats de la Junta Directiva: 

3.11.1 Representar collegialment a l’Associació. 

3.11.2 Convocar i fixar la data de la celebració de l’Assemblea General, tan Ordinària com Extraordinària. 

3.11.3 Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General. 

3.11.4 Donar de baixa els membres de l’Associació en la forma prevista en els presents estatuts.

3.11.5 Cobrir les vacants que es produeixin a la Junta Directiva fins a la sessió de l’Assemblea General prevista per a la renovació de càrrecs de l’esmentada Junta Directiva. 

3.11.6 Elaborar les memòries, els pressupostos, i els comptes anuals i sotmetre’ls a l’Assemblea General. 

3.11.7 Proposar a l’Assemblea General les quotes ordinàries i extraordinàries que procedeixin. Regular el règim econòmic de l’Associació, com també la seva organització administrativa, organitzar-ne i dirigir-ne els serveis i actes, i nomenar i separar, si n’hi hagués, el personal auxiliar subaltern que l’Associació tingués al seu servei. 

3.11.8 Designar les comissions de treball que es considerin oportunes per al millor desenvolupament de les activitats de l’Associació i coordinar les tasques, les quals sempre que sigui possible seran presidides per un membre de la Junta. 

3.11.9 Interpretar els estatuts de l’Associació i vetllar pel seu compliment. 

3.11.10 Sollicitar els assessoraments que cregui necessaris en matèria pedagògica i establir contactes, intercanvis d’opinions i d’iniciatives amb altres associacions similars. 

3.11.11 Gestionar el Fons d’Ajuda a l’Orfenesa. 

3.11.12 Exercir qualsevol funció necessària per a la bona marxa de l’Associació que no estigui 

 expressament assignada a la seva Assemblea General. Atendrà, també, tota mena de  propostes i suggeriments que li formulin els socis i comunicarà en el seu moment la  decisió adoptada. 

3.11.13 Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels  organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos  pertinents. 

3.11.14 Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit  d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits

3.11.15 Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatus i donar-ne   compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 

La Junta Directiva podrà delegar funcions a una comissió permanent que estarà formada pel president/a, vicepresident/a, tresorer/a i secretari/a.  

3.12 Funcions del president/a

Són funcions dels president/a: 

3.12.1 Ostentar la representació de l’Associació, quan no calgui que sigui collegiada, davant d’autoritats i organismes públics i privats. 

3.12.2 Formar part del Consell de Direcció de l’Escola. 

3.12.3 Convocar l’Assemblea General i la Junta Directiva i presidir les seves reunions. 

3.12.4 Subscriure, previ acord de la Junta, contractes a nom de l’Associació, i interposar reclamacions. Ordenar els pagaments que hagi de realitzar l’Associació, i donar-ne compte a la Junta. 

3.13 Funcions del vicepresident/a 

El vicepresident/a, substituirà al president/a en les seves absències i assumirà la seva representació per delegació en la forma que la Junta Directiva acordi. 

3.14 Funcions del secretari/a 

El secretari/a de la Junta ho serà també de l’Assemblea General. En ambdós casos portarà els llibres d’actes corresponents als òrgans respectius i en certificarà quan calgui el contingut. Redactarà les actes que hauran de ser signades també pel president/a. Es farà càrrec de la correspondència i dels arxius de l’Associació i portarà el registre de socis. Redactarà la memòria anual i expedirà les certificacions pertinents que li pertoquin, amb el vistiplau del president/a. 

3.15 Funcions del tresorer/a 

El tresorer/a custodiarà, d’acord amb el president/a, el fons social, efectuarà els cobraments, atendrà els pagaments autoritzats pel president/a i portarà al dia els llibres de comptabilitat de conformitat amb les disposicions legals. Redactarà el balanç i els pressupostos anuals que han de ser sotmesos a l’Assemblea General, amb la prèvia aprovació per part de la Junta Directiva. 

L’obertura, disposició o cancellació de comptes corrents o llibretes d’estalvis en qualsevol banc o caixa requerirà la firma mancomunada del tresorer/a amb el president/a, vicepresident/a o secretari/a. El tresorer/a expedirà les certificacions que li pertoquin, amb el vistiplau del president/a.

3.16 Funcions dels delegats de curs 

Seran funcions dels delegats de curs atendre els problemes que es puguin suscitar en els seus respectius cursos, ja siguin d’índole acadèmica o extracadèmica, posar-los en coneixement de la Junta Directiva, coordinador de curs o tutor de secció o de la Direcció del Collegi, i informar els  

pares dels alumnes dels temes que siguin convenients, coordinant especialment les activitats de curs que se citen en els apartats 1.4.7, 1.4.8 i 1.4.9 del capítol primer. 

Coordinaran també les activitats dels sotsdelegats de curs que seran un per cada secció. 

3.17 Freqüència de les reunions de la Junta Directiva 

Convocada pel president/a, la Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària un cop al mes i, extraordinàriament, quan la convoqui el president/a, ja sigui per pròpia iniciativa, o bé per sollicitud de la tercera part dels seus components. 

Quedarà vàlidament constituïda pel que fa a la presa de decisions quan hi assisteixi la majoria absoluta dels seus membres. Els seus acords els adoptarà per majoria simple dels assistents; en cas d’empat, aquest es derimirà pel vot del president/a. 

3.18 Assistència dels membres 

L’assistència dels seus membres a les sessions convocades serà obligatòria. En cas de no poder efectuar-la es farà saber al president/a. En cas de manifest absentisme per part d’algun dels seus membres, podrà ser rellevat del seu càrrec per la mateixa Junta, que proveirà la seva substitució per un altre soci fins a la celebració de la següent Assemblea General, la qual haurà de ratificar, si ho estima oportú, el nomenament provisional, o proposar la persona que hagi d’ocupar la vacant. 

3.19 Desenvolupament dels càrrecs 

Totes les funcions descrites en cadascun dels càrrecs que componen la Junta, seran desenvolupades conjuntament, pel pare i/o mare de l’alumne/a, o en el seu defecte, pels representants legals. 

3.20 Representació legal 

La representació legal a l’Associació, serà ostentada pel pare i la mare de l’alumne, solidàriament o en el seu cas, per els seus representants legals.

3.21 Elecció de càrrecs de la Junta Directiva 

L’elecció dels càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/a i tresorer/a de la Junta Directiva correspondrà a l’Assemblea General. El seu mandat tindrà un terme de duració de dos anys renovables. 

En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents i representats.  

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president. 

El nomenament i el cessament dels càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/a i tresorer/a han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions. 

L’elecció dels delegats de curs es farà en la reunió d’inici o final de curs. El seu mandat serà de  

dos anys renovables

3.22 Funcions dels sotsdelegats de curs 

Seran funcions dels sotsdelegats de curs, collaborar amb els delegats de curs en les funcions descrites a l’apartat corresponent. Els sotsdelegats podran ser convocats a alguna sessió de la Junta Directiva quan aquesta, per majoria, ho consideri oportú. La convocatòria podrà ser individual o collectiva. Els sotsdelegats tindran veu però no vot a la Junta. 

3.23 Elecció de sotsdelegats de curs 

Seran elegits per les corresponents seccions per un any en la reunió d’inici o final de curs. 

CAPÍTOL

RÈGIM ECONÒMIC 

4.1 Patrimoni 

L’Associació de Pares d’Alumnes del Collegi Casp-Sagrat Cor de Jesús tindrà patrimoni

propi i independent. 

4.2 Recursos 

Els recursos de l’Associació -que inicialment manca de patrimoni fundacional- seran els següents: 

4.2.1 Les quotes dels associats i totes aquelles altres aportacions d’aquests mateixos que acordi l’Assemblea General per al compliment dels seus fins. 

4.2.2 Els recursos precedents de totes aquelles activitats i mitjans lícits que promogui i dugui a terme la Junta Directiva per tal d’aplegar fons per al compliment de les seves finalitats. 

4.2.3 Els donatius, les subvencions i els llegats dels quals sigui beneficiària l’Associació, prèvia acceptació de la Junta Directiva. 

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. 

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries. 

L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar i queda tancat el 31 d’agost 

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. 

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president. 

CAPÍTOL

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

5.1. Modificació d’estatuts 

Els presents estatuts només podran ser modificats per acord de l’Assemblea General Extraordinària. La seva reforma es farà d’acord amb el que s’estableix en la normativa legal vigent.

CAPÍTOL

DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

6.1 Procediment 

L’Associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi. 

6.2 Causes de dissolució 

L’Associació es podrà dissoldre per les causes següents: 

6.2.1 Acord de l’Assemblea General Extraordinària. 

6.2.2 Resolució judicial ferma. 

6.2.3 Per desaparició del Col·legi. 

6.2.4 Baixa dels socis de manera que el nombre d’aquests quedi reduït a menys de cinc. 6.2.5 Qualsevol altra causa prevista en els estatuts o en la legislació vigent. 

6.3 Destinació del patrimoni 

En cas de dissolució, actuarà com a comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici, la qual procedirà a l’alienació de tots els béns socials no consistents en numerari, el producte de la qual, juntament amb el saldo líquid que pogués resultar un cop tancat el balanç final, s’aplicarà, fins a la seva total extinció a la dotació de beques d’estudi per als alumnes més necessitats del Collegi Casp-Sagrat Cor de Jesús o en cas de desaparició d’aquest als mateixos fins de la Fundació Jesuïtes Educació. 

6.4 Disposició transitòria 

Els presents estatuts aprovats en Assemblea General Extraordinària, entraran en vigor un cop complimentats els tràmits legals.

Barcelona, 28 d'octubre 2010 

FONS D’AJUDA A L’ORFENESA 

DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES DEL COLLEGI 

CASP-SAGRAT COR DE JESÚS 

Normes reguladores 

28 d'octubre 2010

I. OBJECTE 

1a El Fons d’Ajuda a l’Orfenesa de l’Associació de Pares d’Alumnes del Collegi Casp Sagrat Cor de Jesús té per objecte el finançament, de la totalitat o d’una part, de les despeses de l’ensenyament dels alumnes dins de l’àmbit de l’Escola que esdevinguin orfes de pare o mare o sofreixin la pèrdua, per causa de mort, dels representants legals dels quals depenguin econòmicament.  

A efectes d’aquest Fons tenen la condició d’alumnes tots aquells que ja estiguin admesos al Centre. 

D’acord amb l’ideari del Col·legi i la voluntat de l’Associació, el Fons pretén funcionar com un fons solidari entre els pares. 

  

II. FORMACIÓ DEL FONS 

2a El fons es formarà amb les quotes a ell destinades i anualment satisfetes a l’Associació de Pares d’Alumnes del Collegi pels pares, o en el seu defecte, pels representants legals. 

3a La quota es fixarà cada any per l’Assemblea General de l’Associació de Pares. 

III. ELS BENEFICIARIS DEL FONS 

4a Poden ser beneficiaris del Fons tots els fills o filles dels membres de l’Associació de Pares que esdevinguin orfes de pare, mare o manquin de representant legal dels quals depenguin econòmicament. 

IV. EL FET CAUSANT DE L’AJUDA 

5a Serà fet causant de l’ajuda del Fons al beneficiari, la mort del pare, mare o representants legals. 

  

  

V. L’AJUDA DEL FONS

6a L’ajuda prestada pel Fons podrà ser el pagament total o parcial de les despeses del procés educatiu durant el temps d’estada de l’alumne al Collegi. L’ajuda podrà, per acord de  

l’Assemblea General, incloure les despeses d’activitats complementàries, escolars i extraescolars, realitzades dins l’àmbit del Col·legi. El Fons no tindrà cap obligació més enllà dels seus recursos i possibilitats. 

VI. SOLLICITUD D’AJUDA 

7a Produït el fet causant de l’ajuda, el cònjuge supervivent, el representant de l’alumne/a o la persona o familiar que en tingui cura, trobant-se al dia del pagament de les quotes, podrà sollicitar l’ajuda en nom dels beneficiaris. La sollicitud es farà per escrit, adreçada a la Junta Directiva de l’Associació de Pares d’Alumnes juntament amb el corresponent certificat de defunció. 

Anualment, els representants dels beneficiaris hauran de manifestar per escrit a la Junta Directiva la seva voluntad d’acollir-se a l’ajuda pel curs corresponent

VII. ADMINISTRACIÓ I RÈGIM DEL FONS 

8a El Fons serà regit i administrat per l’Associació de Pares d’Alumnes del Collegi Casp-Sagrat Cor de Jesús. 

9a En nom de l’Associació de Pares i amb caràcter delegat permanent de la seva Junta Directiva, assumirà les tasques comptables i d’administració del Fons el tresorer de la mateixa Junta. 

10a Pel seguiment de la marxa del Fons hi haurà una comissió formada pel president/a de l’Associació de Pares d’Alumnes, dos membres designats per la Junta i un representant de l’entitat titular del Collegi i designat per aquesta. 

11a Correspon a l’esmentada comissió contactar amb la família sollicitant de l’ajuda, estudiar i presentar la seva proposta a la Junta perquè, en un termini inferior a sis mesos, doni, si s’escau, la seva aprovació. Mentrestant, es podrà fer efectiu un avançament a l’espera que la Junta resolgui la proposta. 

12a El Fons haurà de mantenir, com a garantia per poder cobrir les despeses, un mínim equivalent a tres vegades les despeses del Fons de l’exercici anterior. 

13a Anualment es decidirà per la Junta Directiva de l’Associació de Pares el màxim

d’ajuda per beneficiari, en funció del pressupost d’aquell any i de la disponibilitat del Fons. 

14a L’Assemblea General podrà acordar, en cas d’existir remanent del pressupost de l’exercici, i un cop aprovats els comptes, que aquest sigui destinat en tot o en part al Fons de Compensació del Col·legi Casp. 

VIII. RENÚNCIA A L’AJUDA 

15a Atès que el Fons d’Ajuda a l’Orfenesa és i funciona com un fons de solidaritat, una família pot renunciar a l’ajuda en el moment en què es produeix la mort del pare, de la mare, o dels represents legals, si considera que la seva situació econòmica és suficientment solvent per afrontar les despeses corresponents. 

16a Igualment, una família que inicialment hagués renunciat a l’ajuda, la podria sollicitar amb posterioritat perquè podria considerar en consciència que la necessita. 

17a Una família acollida a l’Ajuda pot renunciar-hi en qualsevol moment comunicant-ho a la Junta de l’Associació. 

IX. DISSOLUCIÓ DEL FONS 

18a En el cas de dissolució per qualsevol causa del Fons, el capital existent es destinarà per la Junta Directiva de l’Associació de Pares a cobrir necessitats del Fons de Compensació del Collegi o de la pròpia Associació. 

Barcelona,28 d'octubre 2010 

DILIGENCIA. 

Per a fer constar que aquests són els estatuts de l’Associació, la modificació dels quals ha estat aprovada en Assemblea General Extraordinària celebrada el 28 d'octubre de 2010. 

Antoni Sarrias Càrdenes, Secretari Cristina Domínguez García, Presidenta

Comentaris

Entrades populars